Emor 5784

[Print]

Priestly Parentage Problems and Prohibitions[1]

יאמר יקוק אל-משה אמר אל-הכהנים בני אהרן ואמרת אלהם לנפש לא-יטמא בעמיו: כי אם-לשארו הקרב אליו לאמו ולאביו ולבנו ולבתו ולאחיו: ולאחתו וגו’‏
Hashem said to Moshe: “Tell the Kohanim, the children of Aharon, and say to them: [The Kohen] shouldn’t contaminate himself by coming in contact with the dead in his nation. Except for his wife who is close to him, his mother, his father, his son, his daughter, and his brother. His sister…”[2]

It’s well known that a Kohen cannot enter a cemetery, or fully attend a funeral. An exception is made for close relatives. What’s interesting is when the Torah lists the exceptions, it lists the Kohen’s mother first, and then his father. Usually, the Torah lists males before females. Why was the order switched in this case? Some suggest[3] a historical answer. While, thankfully, it’s not the case these days, but women used to have a much shorter life expectancy than men. Women would often die in childbirth, and they often had other health problems[4]. As such, a Kohen’s mother was more likely to die than his father. Therefore, the Torah lists her exception first, and only then the father’s.

Continue reading “Emor 5784”

Acharei Mos 5784

[Print]

The prohibition of a woman’s sister[1]

ואשה אל-אחתה לא תקח לצרר לגלות ערותה עליה בחייה
A woman, do not take her sister in marriage, to cause quarrelling, to reveal her nakedness upon her in her lifetime[2]

At the end of the parsha, we are taught a series of forbidden relationships, one of which is the prohibition of marrying one’s wife’s sister. However, the verse is expressed in a strange way. It says, “a woman, do not take her sister in marriage”. Now, the prohibition isn’t to marry any woman who is a sister. Only one’s wife’s sister. Why doesn’t it say don’t marry your wife’s sister? Or your sister-in-law?

Continue reading “Acharei Mos 5784”

Shevii shel Pesach 5784

[Print]

Songs of praise, or storytelling?[1]

אפילו כולנו חכמים כולנו נבונים כולנו זקנים כולם יודעים את התורה, מצוה עלינו לספר ביציאת מצרים
Even if we are all Sages, all of us are people of understanding, all of us are elders, all of us know the Torah, it’s a mitzvah for us to recount the story of the Exodus from Egypt[2]

On Seder night, we are commanded to recount the Pesach story to our children. This is seemingly different than the regular daily mitzvah to recall the Exodus from Egypt. Perhaps we can suggest two reasons for the once-a-year mitzvah of recounting the story: (1) It’s purely expressing and acknowledging to our children all of the miracles that Hashem performed for us. This approach fits simply with the verse: “When your child will ask you on that day….you shall recount to him”.[3] It sounds like the mitzvah is simply a response to the child’s curiosity. (2) It’s a form of song and praise to Hashem, not simply a retelling of the story[4].

Continue reading “Shevii shel Pesach 5784”

Pesach 5784

[Print]

The bittersweet herb[1]

מרור זה שאנו אוכלים על שום מה? על שום שמררו המצרים את חיי אבותינו במצרים
This marror that we eat, it represents what? It represents the fact that the Egyptians embittered the lives of our forefathers in Egypt[2]

The Pesach Seder is a confusing night. There are these contradictory themes of freedom and slavery.  It’s a bit astounding that at the time that we’re demonstrating our freedom by eating matzah, reclining, and drinking the four cups, we’re also required to eat marror, the bitter herbs representing our enslavement. The reason for this, however, is that through this we can engrain in our hearts that even that which seems bad in our eyes, in truth, has good in it. All of Hashem’s attributes are merciful, and everything He does is good[3].

Continue reading “Pesach 5784”

Shemini 5784

[Print]

Nullification priorities[1]

אל-תשקצו את-נפשתיכם בכל-השרץ השרץ ולא תטמאו בהם ונטמתם בם
Do not abominate your souls with all sorts of the creepy crawlies, and do not contaminate with them, nor become contaminated in them[2]

Our Sages teach us[3] that if we contaminate ourselves with forbidden foods [בהם], our end is to be contaminated in them [בם]. This seems a little redundant. As well, what’s the significance of the pronoun change from בהם to בם‏‎[4]?

Continue reading “Shemini 5784”

Tzav 5784

Purim 5784

[Print]

The constant prayer[1]

ומרדכי יצא מלפני המלך בלבוש מלכות תכלת וחור ועטרת זהב גדולה ותכריך בוץ ואגרמן והעיר שושן צהלה ושמחה
Mordechai went out from before the king adorned in royal clothing of techeiles and white[2], a large gold crown, and a linen cloak with purple wool[3], and the city of Shushan was jubilant and rejoiceful[4]

שושנת יעקב צהלה ושמחה בראותם יחד תכלת מרדכי
The rose of Yaakov was jubilant and rejoiceful when they all saw together the techeiles of Mordechai[5]

When Mordechai heard about the terrible decree against the Jews, his first reaction was to tear his clothing. He wore sackcloth and ashes, left the king’s gate, and prayed[6]. He screamed and yelled for salvation from Hashem. Now, what would have been the reaction of the average person? Let’s say someone had a sister who was married to the king, a king who had just issued a terrible decree. One’s first reaction normally would have been to immediately request one’s sister to intercede to annul the decree.

Continue reading “Purim 5784”

Vayakhel 5784

[Print]

Whose handiwork is it[1]

ויקהל משה את-כל-עדת בני ישראל ויאמר אלהם אלה הדברים אשר-צוה יקוק לעשת אתם: ששת ימים תֵּעָשֶׂה מלאכה וביום השביעי יהיה לכם קדש שבת שבתון ליקוק וגו’

Moshe gathered the entire assembly of the Jewish people and said to them: “These are the matters that Hashem commanded to do. Six days work shall be done, and on the seventh day it will be for you a holy sabbatical Shabbos for Hashem”[2]

Our Sages note[3] an interesting juxtaposition between the commandments regarding Shabbos and the building of the Mishkan. It is understood that the Torah is telling us not to build the Mishkan on Shabbos. This is the basis for the prohibited creative labor on Shabbos, namely any activity involved in the creation of the Mishkan is forbidden to perform on Shabbos.

Continue reading “Vayakhel 5784”

Ki Sisa 5784

[Print]

Independence day[1]

וירא העם כי-בשש משה לרדת מן-ההר ויקהל העם על-אהרן ויאמרו אליו קום עשה-לנו אלהים אשר ילכו לפנינו כי-זה משה האיש אשר העלנו מארץ מצרים לא ידענו מה-היה לו
The people saw that Moshe tarried from descending the mountain, and the nation congregated upon Aharon, and they said to him: “Get up and make for us gods that will go before us, for this man Moshe, who took us out of Egypt, we don’t know what happened to him”[2]

The sin of the Golden Calf is considered one of the worst mistakes of the Jewish people in our history. Forty days after the National Revelation at Mount Sinai, where every Jew heard G-d Himself speak, they resorted to making and worshipping an idol. How could this have happened? What was the cause root of their mistake? Yes, they thought something happened to Moshe, and were looking for some sort of replacement. But, was it something deeper?

Continue reading “Ki Sisa 5784”

Tetzaveh 5784

[Print]

Pomegranates, bells, and tzitzis[1]

ועשית את-מעיל האפוד כליל תכלת: ועשית על-שוליו רמני תכלת וארגמן ותולעת שני על-שוליו סביב ופעמני זהב בתוכם סביב
You shall make the me’il of the eiphod entirely techeiles. You shall make on the bottom of it pomegranates of techeiles, argaman, and tola’as shani, on the bottom all around, and golden bells amongst[2] them all around[3]

One of the garments of the Kohen Gadol is the me’il, a type of blue cloak. There’s a dispute about exactly how it looked. Some say[4] it was like a regular long shirt. In contrast, the Rambam describes[5] the me’il as not having sleeves. Rather, it was divided into two corners from the neck downwards. Meaning, it is not attached except adjacent to the neck. This sounds similar to what our tallis katan looks like today, which is a four cornered garment[6]. One of the unique features of the me’il is the bottom of it had threads spun and woven together to resemble pomegranates, as well as golden bells. The latter were there so all would hear the Kohen Gadol as he came[7].

Continue reading “Tetzaveh 5784”