Machar Chodesh 5782

[Print]

The Royal roast and family feasts[1]

ויהי ממחרת החדש השני ויפקד מקום דוד ויאמר שאול אל-יהונתן בנו מדוע לא-בא בן-ישי גם-תמול גם-היום אל-הלחם: ויען יהונתן את-שאול נשאל נשאל דוד מעמדי עד-בית לחם: ויאמר שלחני נא כי זבח משפחה לנו בעיר והוא צוה-לי אחי ועתה אם-מצאתי חן בעיניך אמלטה נא ואראה את-אחי על-כן לא-בא אל-שלחן המלך: ויחר-אף שאול ביהונתן ויאמר לו בן-נעות המרדות הלוא ידעתי כי-בחר אתה לבן-ישי לבשתך ולבשת ערות אמך: כי כל-הימים אשר בן-ישי חי על-האדמה לא תכון אתה ומלכותך ועתה שלח וקח אתו אלי כי בן-מות הוא
It was the day after the New Moon, the second day [of Rosh Chodesh], and David’s seat was vacant. Shaul said to his son Yonasan: “Why didn’t the son of Yishai come, neither yesterday nor today to the meal?” Yonasan answered Shaul: “David exceedingly implored me for permission[2] to go to Bethlehem. He said please let me go, as my family’s feast is in the city, and my brother commanded me to be there. Now, if I’ve found favor in your eyes, I’ll slip away and see my family. Therefore, he didn’t come to the King’s banquet”. Shaul became enraged at Yonasan and said to him: “[You are] the son of a rebellious and immoral[3] woman! Behold, I know you have sided with the son of Yishai, to your shame and the shame of your mother’s nakedness[4]! For all of the days that the son of Yishai is on this Earth, your kingdom will never be established. Now, go and send for him to be brought to me, as he is a dead man”[5]

As Shabbos this week coincides with Erev Rosh Chodesh, there is a special Haftarah that is read[6]. It describes the story of David before he became the sole King of Israel, and King Shaul’s growing distrust of him. After Shaul made several attempts to end David’s life[7], David ran away and went into hiding. He met up with Shaul’s son Yonasan, his most trusted friend. Yonasan couldn’t believe his father would try to do such a thing, and they came up with a plan to confirm Shaul’s intentions. The following two days would be Rosh Chodesh, and as usual the King would have a banquet. As one of the King’s attendants, David was expected to attend. Yonasan was to tell the King that David had to be at his family’s feast. If the King was understanding, then would be proof that he didn’t seek David’s life. If he became infuriated, it would show that David must remain in hiding[8]. The latter is what happened, and David had to remain on the run. This is the simple understanding of the verses, but that didn’t stop the Chasam Sofer from providing an alternate, derush and halachically-oriented reading of the verses.

Continue reading “Machar Chodesh 5782”

Shemini / Parah 5782

[Print]

The puzzling paradox of the crimson cow[1]

זאת חקת התורה אשר-צוה יקוק לאמר דבר אל-בני ישראל ויקחו אליך פרה אדמה תמימה אשר אין-בה מום אשר לא-עלה עליה על
This is the decree of the Torah, which Hashem commanded, saying: “Speak to the Children of Israel, and take for yourselves a completely red heifer, that has no blemish, one which has not had a yoke placed on it”[2]

The shabbos after Purim[3] is called parshas Parah, the parsha of the cow. It receives this title because on it we read about the parah adumah, the red heifer[4]. Before the holiday of Pesach, the Jewish people would need to become spiritually pure. Sometimes it would be necessary to use the ashes of a completely red heifer. The sprinkling of these ashes onto the impure person would enable them to bring their Pesach offering. We read this parsha to remind the Jewish people to become pure before the Festival[5].

Continue reading “Shemini / Parah 5782”

Bo 5782

[Print]

New Moon dilemmas[1]

החדש הזה לכם ראש חדשים ראשון הוא לכם לחדשי השנה
This month shall be for you the beginning of the months. It is the first for you for the months of the year[2]

Our Sages learn from this verse the mitzvah of Sanctifying the New Moon[3]. Unlike our current calendar, which is fixed, the Jewish months originally weren’t set in stone. For the new month to begin, two witnesses had to declare in a Jewish Court that they had seen the Moon after the New Moon occurred. Three judges would interrogate the witnesses, and after confirming that they weren’t mistaken, the judges would declare the month sanctified, and the new month would begin.

Continue reading “Bo 5782”

Shemos 5782

[Print]

Impoverishment and blemishes[1]

ויאמר יקוק אל-משה במדין שב מצרים כי-מתו כל-האנשים המבקשים את-נפשך
Hashem said to Moshe in Midian: “Return to Egypt, for those who seek[2] your life have perished”[3]

Moshe spent half[4] of his life in Midian as a fugitive. He killed an Egyptian to save the life of a fellow Jew. He took refuge in Midian and raised a family. To his surprise, Hashem tasked him with the mission to release the Jewish people from slavery. As a form of reassurance[5], Hashem told him that those who sought his life have perished. Our Sages teach us[6] that this can’t be understood literally, as we know that those who reported Moshe to the authorities were Dasan and Aviram. They were among those who were part of Korach’s rebellion in the wilderness. What does it mean that they died? Our Sages tell us that they became impoverished[7]. As such, since they lost their prestige and influence, Moshe no longer needed to feel threatened by them[8].

Continue reading “Shemos 5782”

Vayeilech 5782

[Print]

Resurrection of the dead and knowledge of the future[1]

ויאמר יקוק אל-משה הנך שכב עם-אבתיך וקם העם הזה וזנה אחרי אלהי נכר-הארץ וגו’‏
Hashem said to Moshe: “Behold, you will lie with your ancestors, and this nation will get up and sway after the gods of the inhabitants of the land…”[2]

A non-Jewish matron[3] once asked Rabbi Yehoshua ben Chananya a theological question[4]. Two basic tenets of the Jewish faith are that Hashem knows the future, and that in the final redemption there will be a resurrection of the dead. This matron asked for a source to these two beliefs. He responded from a verse in this week’s parsha. Hashem told Moshe הנך שכב עם אבותיך, you will lie with your ancestors. Moshe was told he was about to perish. Then it says וקם העם הזה וזנה אחרי אלהי נכר הארץ, the nation will get up and serve idols. Rabbi Yehoshua said to read the verse as if וקם, “will get up”, as if it was referring to Moshe[5]. Meaning, Moshe will die, but then he will get up. We see the dead will be resurrected. Furthermore, the verse says that the nation will serve idols, which they did. This shows Hashem knows the future.

Continue reading “Vayeilech 5782”

Nitzavim 5781

[Print]

Angels and repentance[1]

כי המצוה הזאת אשר אנכי מצוך היום לא-נפלאת הוא ממך ולא רחקה הוא
For this mitzvah that I command you is not beyond you, nor is it far from you[2]

The subject of this verse is a matter of dispute. Rashi says[3] that it’s referring to the Torah, its fulfillment and study. Ramban however says[4] it’s referring to something very apropos to the time period we are in. It’s referring to the mitzvah of teshuva, repentance[5]. There’s an interesting Midrash about this verse[6]. It says that “this mitzvah” is not removed from us, but it is removed from the Angels. At first glance[7], this would sound more like Rashi’s interpretation. The Torah was given to humans and not the Angels, so it is in a sense “removed from them”[8]. Is there any way to understand this Midrash according to the Ramban, that “this mitzvah” is referring to teshuva?

Continue reading “Nitzavim 5781”

Shoftim 5781

[Print]

Matters of doubt[1]

על-פי התורה אשר יורוך ועל-המשפט אשר-יאמרו לך תעשה לא תסור מן-הדבר אשר-יגידו לך ימין ושמאל
You shall do according to the Torah that they rule for you, and the judgement that they tell you. Do not turn left or right from the matter that they tell you[2]

The Rambam, also known as Maimonidies, learns from this verse[3] the obligation to listen to the Rabbis. It comes out then that every Rabbinic mitzvah, obligation, or prohibition, are all included in the commanded not to turn from the matter that they tell you. That should make them all obligatory on a Biblical level in some way. To this asks[4] the Ramban, also known as Nachmanidies, how could it be then that we have a rule in a Biblical matter of doubt that one must be stringent, but in a Rabbinic matter of doubt one may be lenient? If every Rabbinic matter is really Biblical, how could there be this distinction?

Continue reading “Shoftim 5781”

Va’eschanan 5781

[Print]

The testimony of Shabbos[1]

Remember the Shabbos day, to sanctify it[2] זכור את-יום השבת לקדשו Safeguard the Shabbos day, to sanctify it…[3] שמור את-יום השבת לקדשו וגו’
Do not testify falsely regarding your fellow[4] לא תענה ברעך עד שקר Do not testify in vain regarding your fellow[5] ולא-תענה ברעך עד שוא

 

In the Shabbos morning prayers, we declare: ושני לוחות אבנים הוריד בידו, Moshe brought down from Mount Sinai two stone tables in his hand, וכתוב בהם שמירת שבת, and they are engraved with the obligation to observe Shabbos, וכן כתוב בתורתך ושמרו בני ישראל את השבת, and similarly it is written in Hashem’s Torah[6] that, “the Jewish people shall observe Shabbos”. We can ask a few questions on this declaration. First of all, why do we need to support the observance of Shabbos by bringing a verse? If the stone tablets, which were written by G-d Himself[7], command resting on Shabbos, what does a verse in the Torah add? Another question is with regards to the phrasing of the declaration. We say that they, the two stone tablets, are engraved with the obligation to observe Shabbos. At first glance this seems false. Only the first of the two tablets mentions Shabbos. How can we resolve these difficulties?

Continue reading “Va’eschanan 5781”

Tisha B’Av 5781

Continue reading “Tisha B’Av 5781”

Devarim 5781

[Print]

Having the proper perspective[1]

יקוק אלקינו דבר אלינו בחרב לאמר רב-לכם שבת בהר הזה: פנו וסעו לכם ובאו הר האמרי וגו’‏
Hashem, our God, spoke to us on Chorev (Mount Sinai) saying: “Rav lachem dwelling on this mountain. Turn and travel and come to the Ammorite mountain…”[2]

Moshe, as part of his goodbye speech to the people, described the various events which got them to where they were now holding. Most of this speech was intended to act as a rebuke towards the people for their shortcomings throughout their journeys. One episode he described was that after spending over a year at Mount Sinai learning Torah, Hashem told them rav lachem. Literally He said, it is too much for you to dwell further on this mountain. It sounds like they wanted to stay longer, but Hashem told them it was time to move on. However, this seems to contradict a teaching of our Sages[3] that the Jews ran away from Mount Sinai like schoolchildren who run away from their classes. It sounds like they didn’t need much pressure from Hashem to leave. Which was it?

Continue reading “Devarim 5781”